logo logo
logo bip
UZGODNIENIE lokalizacji przyłącza w ciągu drogi gminnej - powiatowej (TI I)

UZGODNIENIE

lokalizacji przyłącza w ciągu drogi gminnej - powiatowej

Podstawa prawna: art.106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tekst jedn. z 2000 r. Dz.U Nr 98 poz.1071) oraz art.39, 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. .ze zm.).

 

 I Wymagane dokumenty:

    1. Wniosek o wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza Wniosek TI 1 (*.pdf)
    2. Załączniki:

    • dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym tematem uzgodnienia

II Opłaty:

Opłata skarbowa za uzgadniania na cele nie związane z budownictwem mieszkaniowym

    • za wniosek – 5,00 zł.
    • za każdy załącznik– 0,50 zł.

III Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

IV Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

V Tryb odwoławczy:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

VI Uwagi.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.