logo logo
logo bip
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OŚ I)

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Podstawa prawna: art. 7a ust. 1, 7b ust. 1, 7ba ust. 1, 7d ust. 1, 7e ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr  101, poz. 1178, ze zmianami) , ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zmianami)

 

q                   Wymagane dokumenty:

1.   CEIDG-1  Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

           Wniosek CEIDG-1

           Instrukcja_CEIDG-1_25_listopad_2011-1.pdf

 

           2 .  Do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy.          

           3.   Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika należy do niego dołączyć ważne
                  pełnomocnictwo.

                

q                   Opłaty:

           Nie pobiera się                    

         

q                   Termin odpowiedzi:

          Niezwłocznie           

                       

q                   Jednostka odpowiedzialna :

          Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,

             pokój 122, tel. 065 512 18 38

            

q                   Tryb odwoławczy:

            Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli:  zgłoszenie dot. działalności
            gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, zawiera braki formalne, które mimo wezwania
            nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania
            określonej  w zgłoszeniu działalności  gospodarczej przez przedsiębiorcę.

            Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie

            za  pośrednictwem  organu który wydał  decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  
            stronie.                 

          

            Uwagi:

            1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest
                jednocześnie:  wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
                narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do 
                naczelnika urzędu skarbowego (NIP),  oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania
                podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika 
                składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu
                ubezpieczenia społecznego rolników.

                Wniosek CEIGD-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem

                do CEIDG.

             Szczegóły dotyczące nowych zasad rejestracji działalności gospodarczej znajdują się
             na stronie Ministerstwa Gospodarki.