logo logo
logo bip
WYDANIE Opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami (TI V)

W Y D A N I E

Opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami

podstawa prawna: art. 40 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz.U.. Nr 71 poz.838 z 2000 r. .ze zm../ oraz § 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych/ Dz.U. z 1986 r. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zmianami/

 

I Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie opinii na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami.Wniosek TI 4 (*.pdf)

2. Załączniki:

  • dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej z zaznaczonym obszarem zajęcia terenu drogi
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez Burmistrza Miasta Kościana –kopia
  • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia

II Opłaty:

 1. Opłata skarbowa:
  • za wniosek – 5,00 zł.
  • za każdy załącznik – 0,50 zł.

 za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata zgodnie z zezwoleniem.

III Termin odpowiedzi:

Do 30 dni

IV Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

V Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydal decyzję /odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego/. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

VI Uwagi:

 1. Wniosek w sprawie wydania opinii w sprawie zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogami należy złożyć z trzymiesięcznym wyprzedzeniem zgodnie z par. 2 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. /Dz.U. z dnia 11 marca 1986 r. Nr 6 poz. 33 z późn. zm./.

Odstępstwa od trzymiesięcznego terminu składania wniosku dotyczą:

  • awarii
  • składowania materiałów
  • ustawienia specjalnych pojazdów /dźwigi, podnośniki itp./

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego.