logo logo
logo bip
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.
  
 Informacja o mieniu, stanowiącym własność miasta Kościana.
 
         Majątek trwały będący własnością miasta Kościana na dzień 30.06.2003r. według grup    
   rodzajowych przedstawia się następująco:
 
Opis mienia wg grup rodzajowych
Łączna
ilość
ha/szt.
Wartość
Brutto
w tys. zł.
Grunty w użytkow.wiecz.osób fizycznych
13.24.38
1.244
Grunty w użytkow.wiecz.osób prawnych
46.73.69
3.403
Grunty pod budynkami mieszkalnymi
11.09.80
1.109
Grunty pod szkołami, przedszkolami
13.38.02
1.185
Grunty zabudowane obiektami publicznymi
2.01.01
209
Grunty pod drogami
33.97.36
1.268
Grunty pod ogródkami
30.93.42
773
Cmentarz komunalny
11.27.61
422
Grunty na terenie gminy Kościan
15.97.47
144
Grunty inne                               
40.43.61
2.170
Budynki mieszkalne
71
5.728
Budynki niemieszkalne
79
11.191
Obiekty szkolne
12
13.947
Obiekty przedszkolne
3
926
Miejsko-gminne biblioteki
1
335
Ośrodki kultury
1
512
Ośrodki sportu i rekreacji
7
1.400
Placówki usługowo-handlowe
2
61
Sieć wodociągowa
X
5.234
Sieć sanitarna
X
10.811
Oczyszczalnia ścieków
1
7.926
Sieć cieplna
X
11
Zakład uzdatniania wody
1
3.304
Drogi lokalne
X
17.423
Inne budowle
X
5.211
Środki transportu
18
863
Inne  gr. 3-6 i 8
X
5.583
Ogółem wartość majątku
 
X
102.393
  
 
 
         Wartość majątku trwałego w poszczególnych jednostkach samorządowych w układzie
    KŚT obrazuje poniższe zestawienie:
 
 w tys. zł.
Gr.
Nazwa
Urząd Miejski
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej
Szkoły
Pozostałe jednostki
Razem
Grunty
 11.927
-
-
-
-
   11.927
1
Budynki
12.976
682
4.958
10.947
3.710
   33.273
2
Budowle
19.699
29.691
1.155
175
25
50.745
3
Maszyny energetyczne i kotły
 
 
 
255
 
 
237
 
 
 
64
 
 
235
 
 
106
 
897
4-6
Maszyny i urządzenia techniczne
 
1.707
 
 
1.579
 
 
 
381
 
165
 
307
 
4.139
7
Środki transportu
 
84
 
346
 
                      382
-
52
864
8
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 
 
 
153
 
 
 
109
 
 
 
                        21
 
187
 
78
 
548
 
Ogółem:
 
46.801
 
32.644
 
6.961
11.709
4.278
 
 102.393
 
 
 
 
Na stanie majątku trwałego gminy, Miasto posiada 219.06.37 ha gruntów.
Część gruntów oddana jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym na
cele mieszkalne i produkcyjno-usługowe.