logo logo
logo bip
Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Kościana na dzień 30.06.2003r.Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od 30.06.2002r. do 30.06.2003r.
 
Zmiany w stanie majątku trwałego w okresie od  30.06.2002r. do  30.06.2003r.
 
1.Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji  
   obrazuje zestawienie:
 
L.p.
Nazwa jednostki
Wartość majątku w tys. zł.
Różnica
( 4 - 3 )
30.06.2002r.
30.06.2003r.
I
II
III
IV
V
1.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 
32.593
 
32.644
 
+  51
2.
Miejskie składowisko Odpadów Komunalnych
 
1.647
 
-
 
- 1.647
2.
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej
 
5.304
 
6.961
 
+ 1.657
3.
Szkoły
11.663
11.709
+  46
 
4.
Pozostałe jednostki
4.077
    4.278
                   + 201
 
5.
Urząd Miejski
44.031
46.801
+   2.770
 
Ogółem:
99.315
102.393
+  3.078
 
 
 
Majątek trwały gminy wynosi więc 102.393 tys. zł., a jego wartość w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 3.078 tys. zł.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.Poniżej zestawiono zmiany, które nastąpiły w sposobie wykorzystania gruntów gminnych   
     w analizowanym okresie.
 
L.p.
Rodzaj terenu
Analizowany okres
Powierzchnia
w m 2
Wartość
w tys. zł.
1.
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
30.06.2002r.
13.53.94
1.272
30.06.2003r.
13.24.38
1.244
2.
Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
30.06.2002r.
47.18.53
3.436
30.06.2003r.
46.73.69
3.403
3.
Grunty pod budynkami
mieszkalnymi gminnymi
30.06.2002r.
11.09.80
1.109
30.06.2003r.
          11.09.80
1.109
4.
Grunty pod szkołami
 i przedszkolami
30.06.2002r.
13.38.02
1.185
30.06.2003r.
13.38.02
1.185
5.
Grunty przeznaczone na cele różne
          
30.06.2002r.
40.70.05
2.184
30.06.2003r.
40.43.61
2.170
6.
Grunty pod drogami
 
30.06.2002r.
32.92.91
               1.143
30.06.2003r.
33.97.36
               1.268
7.
Grunty pod ogródkami
30.06.2002r.
31.08.26
777
30.06.2003r.
30.93.42
773
8.
Grunty na terenie gminy Kościan
30.06.2002r.
15.97.47
144
30.06.2003r.
15.97.47
144
9.
Cmentarz
30.06.2002r.
11.27.61
422
30.06.2003r.
11.27.61
422
10.
Grunty zabudowane
 obiektami publicznymi
30.06.2002r.
2.01.01
209
30.06.2003r.
2.01.01
209
 
Razem:
30.06.2002r.
219.17.60
11.881
30.06.2003r.
219.06.37
11.927