logo logo
logo bip
Przetarg na najem lokalu na okres 3 lat przeznaczonego na stoisko spożywcze w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie

 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie im. Oskara Kolberga

Al. Kościuszki 3

 

 

                                          OGŁASZA

                             Przerarg – zapytanie o cenę

 

Na najem lokalu na okres 3 lat przeznaczonego na stoisko spożywcze w I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie o powierzchni 13,70 m2.

 

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego + koszty eksploatacji wynoszą 245,90 zł + podatek VAT 22%.

 

Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie podlegał waloryzacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana Nr 29/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku

 

Termin  składania ofert cenowych nastąpi: do dnia  17.12.2003 roku do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi :                             w dniu  17.12.2003 roku  o  godzinie 1030

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Kryteria oceny ofert:

a)      najkorzystniejsza oferta

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych .

 

Oferent nie wnosi wadium i nie zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

 

Kościan dnia 8.12.2003 rok                                                   ............................................

                                                                                                       Pieczątka i podpis