logo logo
logo bip
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

NA DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH

Dla pracowników I L.O. w Kościanie

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 EURO

 

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 28.11.2003r.

Termin składania ofert: 26.11.2003r. godz. 11.00

Otwarcie ofert następi: 26.11.2003r. godz. 11.30

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 

Krytyka oceny ofert:

a) realizacja bonów

b) cena oferty bonów

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniających warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ofert nie wnosi wadium i nie zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w I Liceum Ogólnokształcącym Kościan, Al. Kościuszki 3 w sekretariacie w godz. 8.00-15.00.

 

 

Kościan, 19.11.2003r.