logo logo
logo bip

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Kościana na 2015 r.

Zarządzenie nr 20/15 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie nr 21/15 z dnia 12.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 22/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kościan 

Zarządzenie nr 23/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2015 dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

Zarządzenie nr 24/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Zarządzenie nr 25/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego

Zarządzenie nr 26/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego

Zarządzenie nr 27/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana

zał. nr 1

Zarządzenie nr 28/15 z dnia 16.01.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zal. nr 3

Zarządzenie nr 29/15 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 16.02.2015 r do 01.03.2015 r.

Zarządzenie nr 30/15 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 31/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie ustalenia opłaty ryczałtowej za prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu basenu

Zarządzenie nr 32/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14

Zarządzenie nr 33/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali do wynajęcia znajdujących się w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 34/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie zlożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 35/15 z dnia 03.02.2015 r.  w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Zarządzenie nr 36/15 z dnia 03.02.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IV sesji w dniu 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 37/15 z dnia 05.02.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2015 roku 

Zarządzenie nr 38/15 z dnia 09.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2015 roku

Zarządzenie nr 39/15 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wprowadzania ulepszeń w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób

Zarządzenie nr 40/15 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Zarządzenie nr 41/15 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Zarządzenie nr 42/15 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej, kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, ochrony zwierząt

Zarządzenie nr 43/15 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

Zarządzenie nr 44/15 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 45/15 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody "KOŚCIAN DZIĘKUJE"

Zarządzenie nr 46/15 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan przez "Kościańskich Pasjonatów" z Kościana

Zarządzenie nr 47/15 z dnia 19.03.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 48/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5A zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 49/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 50/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu

Zarządzenie nr 51/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 

Zarządzenie nr 52/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczyposoplitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 53/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok

Zarządzenie nr 54/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2014 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 55/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na V sesji w dniu 26 marca 2015 r. 

Zarządzenie nr 56/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 57/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie nr 58/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu

Zarządzenie nr 59/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 60/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 61/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan na lata 2015-2017

Zarządzenie nr 62/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz określenia regulaminu jego działania

Zarządzenie nr 63/15 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 64/15 z dnia 09.04.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie nr 65/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Zarządzenie nr 66/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 67/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok

Zarządzenie nr 68/15 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 69/15 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych

zał. nr 1

Zarządzenie nr 70/15 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 71/15 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 72/15 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 15 kwietnia 2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok

Zarządzenie nr 73/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 74/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 75/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 76/15 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 77/15 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 109/11 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 78/15 z dnia 26.05.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VI sesji w dniu 21 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 79/15 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

 zał. nr 4

Zarządzenie nr 80/15 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie przyznania Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta a Paulo - Dom Zakonny w Kościanie Nagrody Miasta Kościana "KOŚCIAN DZIĘKUJE"

Zarządzenie nr 81/15 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Zarządzenie nr 82/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Zarządzenie nr 83/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie sposobu i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z obszarów zieleni miejskiej położonych w Kościanie

Zarządzenie nr 84/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, dzierżawę i najem, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 85/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kościanie przy ul. Wyzwolenia

Zarządzenie nr 86/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 87/15 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

Zarządzenie nr 88/15 z dnia 18.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż drewna pozyskanego z obszarów zieleni miejskiej położonych w Kościanie

Zarządzenie nr 89/15 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 26.06.2015 r. do 30.08.2015 r.

Zarządzenie nr 90/15 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VII sesji w dniu 25 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr 91/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przekazania narkotestu DrugRead do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

Zarządzenie nr 92/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przekazania placu zabaw przy ul. Berwińskiego

Zarządzenie nr 93/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej

Zarządzenie nr 94/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Kościana przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 95/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie nr 96/15 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 97/15 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 98/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 99/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie nr 100/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 101/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 102/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 103/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 104/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie nr 105/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza

Zarządzenie nr 106/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie Gminy Kościan przy drodze krajowej nr 5

Zarządzenie nr 107/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 108/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych

Zarządzenie nr 109/15 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 110/15 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajęcia znajdujących się w budynkach nr 1 i 6 zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 111/15 z dnia 3.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 112/15 z dnia 11.08.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana Obwodowych Komisji do spraw Referendum

zał. nr 1

Zarządzenie nr 113/15 z dnia 25.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan, przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościan oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

Zarządzenie nr 114/15 z dnia 31.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 115/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana nr 584/14 z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 116/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Zarządzenie nr 117/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego

Zarządzenie nr 118/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 119/15 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 120/15 z dnia 04.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 121/15 z dnia 07.09.2015 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 122/15 z dnia 07.09.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2016 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

Zarządzenie nr 123/15 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VIII sesji w dniu 10 września 2015 r.

Zarządzenie nr 124/15 z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie

Zarządzenie nr 125/15 z dnia 22.09.2015 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu konsultacyjnego do spraw wdrażania i nadzoru nad realizacją "Programu ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r."

Zarządzenie nr 126/15 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie nr 127/15 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni gruntu do wydzierżawienia na terenie miasta Kościana w trybie bezprzetargowym na okres do roku

Zarządzenie nr 128/15 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

Zarządzenie nr 129/15 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych

zał. nr 1

Zarządzenie nr 130/15 z dnia 08.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu jego działania

Zarządzenie nr 131/15 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 132/15 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Gminy Miejskiej Kościan

Zarządzenie nr 133/15 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 134/15 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 135/15 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do Gminy Miejskiej Kościan na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 136/15 z dnia 21.10.2015 r. w sprawie przekazania pompy szlamowej HONDA WT-30X do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie

Zarządzenie nr 137/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie nr 138/15 z dnia 30.10.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie nr 139/15 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

Zarządzenie nr 140/15 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na IX sesji w dniu 29 października 2015 r. 

Zarządzenie nr 141/15 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Zarządzenie nr 142/15 z dnia 10.11.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Kościuszki

Zarządzenie nr 143/15 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

zał. nr 1 do zał. nr 1

zał. nr 2 do zał. nr 1

zał. nr 3 do zał. nr 1

Zarządzenie 144/15 z dnia 13.11.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie 145/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Zarządzenie 146/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie 147/15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie 148/15 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na X sesji w dniu 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie 149/15 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych

Zarządzenie 150/15 z dnia 08.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

Zarządzenie 151/15 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społeczenej

Zarządzenie 152/15 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej nabytej uprzednio od Skarbu Państwa

Zarządzenie 153/15 z dnia 18.12.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofery na realizację w 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie 154/15 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XI sesji w dniu 17 grudnia 2015 r.

Zarządzenie 155/15 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 15 lat, w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie 156/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan

zał. nr 1

Zarządzenie 157/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej

zał. nr 1

zał. nr 2

Zarządzenie 158/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

objaśnienia

zał. nr 1

Zarządzenie 159/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

Zarządzenie 160/15 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie