logo logo
logo bip

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie

ogłasza pierwszy ofertowy przetarg pisemny nieograniczony

 

na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia znajdującego się w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie usytuowanego na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Mickiewicza 12  oznaczonej numerem geodezyjnym 1708/2 zapisanej w Księdze wieczystej 31576 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie.

I. Przedmiotem najmu jest:

1. Lokal użytkowy  w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - I p. o powierzchni 18,00 m 2.

Stawka miesięcznego czynszu najmu do przetargu wynosi 199,00 zł netto.

Wadium do wpłaty w kwocie 50,00 zł.

II. Uczestnicy przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz.U. z 2011r.,  Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1634 z późń.zm. ) o zawodzie lekarza i lekarza dentysty , z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm)

III. Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. adres zamieszkania lub siedzibę firmy,
  3. datę sporządzenia oferty,
  4. aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług medycznych,

5.potwierdzenie ( uwierzytelniona kserokopia podpisanej z NFZ umowy lub   zaświadczenie z NFZ o podpisaniu takiego kontraktu ) podmiotu o  posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,

6.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, które przyjmuje bez zastrzeżeń,

7.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu objętego przetargiem i przyjmuje go bez zastrzeżeń,

8. Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu,

9. Dowód wpłaty wadium,

10. Numer  rachunku konta bankowego, na które należy zwrócić wadium w przypadku nie wygrania przetargu,

11. Proponowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu za miesiąc

12. Termin zagospodarowania lokalu ,

13. Kalkulację kosztów adaptacji lokalu,

      14. Podpis składającego ofertę.

III. Czynsz nie zawiera :

- kosztów eksploatacyjnych wynajmu 1m2 / godzinę i koszty energii elektrycznej - wartość kosztów/ godzinę które będą regulowane odrębnie, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu.

Czynsz będzie płatny do 10- go każdego miesiąca.

Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie podlegał waloryzacji wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z  dniem 1 stycznia każdego roku za trzy kwartały roku poprzedzającego zgodnie z obwieszczeniem GUS.  

      Wszelkiego rodzaju prace remontowe związane z przystosowaniem lokalu do prowadzenia             działalności zostaną ustalone z Wynajmującym przed ich wykonaniem.

Najemca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich uzgodnień prawem przewidzianych.

Wadium w podanej wyżej kwocie wpłacić należy do dnia 22.05.2015 r. na konto Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - Bank Spółdzielczy w Kościanie nr:

28 8666 0004 2002 0101 3447 0003

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie, ul. Mickiewicza 12 w terminie do dnia 22.05.2015 r. do godz.10.00

z dopiskiem na kopercie „ Przetarg - wynajem lokalu  na gabinet stomatologiczny".

Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona stawka miesięcznego czynszu najmu lokalu  będzie wyższa od podanej stawki wywoławczej o 1 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie , ul. Mickiewicza 12, pokój Wicedyrektora szkoły ( I piętro).

Część jawna przetargu w obecności oferentów o godzinie 10.00.

Jeżeli kilku oferentów złoży równorzędną ofertę, wówczas z tymi oferentami zostanie  przeprowadzony przetarg ustny.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy najmu.  Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu najmu.

Z oferentem który zaproponował najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny lub bez wybrania którejkolwiek z ofert.

O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie.

Szczegółowych informacji udziela  Wicedyrektor Waldemar Sadowski tel. 065-512-04-90.

 

Kościan, dnia 22.04.2015 r.

 

 

 

Małgorzata Ratajczak

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

w Kościanie