logo logo
logo bip
Majątek

Majątek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

Grunty 309 786,90 zł

Budynki i budowla 4 766 946,16 zł

Urządzenia techniczne i maszyny 50 446,70 zł

Środki transportu 77 784,52 zł

Inne środki trwałe 144 163,15 zł

 Razem 5 349 127,43 zł

 

Wartości niematerialne i prawne 21 138,54 zł

 Razem 21 138,54 zł