logo logo
logo bip

Wykaz powierzchni reklamowej znajdującej się na konstrukcji metalowej zamontowanej na trybunie przeciwległej do trybuny głownej na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. W. Maya 26

Wykaz powierzchni reklamowej - Stadion Miejski

Informacja publiczna - klauzula

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie wykazu pomieszczeń znajdujacych się w budynku na nieruchomosci położonej w Kościanie przy ul. Nacławskiej 84 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Ogłoszenie wykazu - bar

Zawiadomienie o wyborze oferty

MOSiR 01/2018                                                                                           

 

Dotyczy postępowania pn.: Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, przy ul. Nacławskiej 84

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2017r. poz. 1579 z późn zm..) zawiadamia się, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr 510754-N-2018 z dnia 26.01.2018r prowadzonym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nacławska 84, 64-000 Kościan w trybie przetargu nieograniczonego oferta złożona przez  WOPR Leszno ul. Strzelecka 7,64-100 Leszno została uznana za najkorzystniejszą.

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % termin płatności rachunku/faktury VAT

Razem

Kolejność

1.

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd z/s w Lesznie

Ul. Strzelecka 7

64-100 Leszno

60%

40%

100%

I

2.

Ratownictwo Wodne

Filip Orłowski

Ul. Dolina 5B/19

61-551 Poznań

51,90%

40%

91,90%

II

3.

Fundacja Wodna Służba Ratownicza

Ul. Kleczkowska 50

50-227 Wrocław

47,46%

40%

87,46%

III

4.

MULTIGRUPA Sp.Zo.o

Ul. Kościuszki 13/1A

50-037 Wrocław

44,79%

40%

84,79%

IV

 

 

 

                                                                                                            Dyrektor MOSiR Kościan

                                                                                                                 Przemysław  Korbik

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kościan, dnia 26.01.2018r

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego  nieograniczonym przetargu ustnego na wynajem na okres do 3 lat powierzchni znajdującej się w budynku zlokalizowanym, na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8

(Hala Sportowa Łazienki) wyłoniono firmę:

 

Jarosław Miszkiel,

zamieszkały: ul. Marcinkowskiego 9/2, 64-000 Kościan

               

 

Dyrektor MOSiR

/-/ Przemysław Korbik

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na wynajem pomieszczeń

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

 

Na wynajem na okres do 3 lat powierzchni znajdującej się w budynku zlokalizowanym, na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 (Hala Sportowa Łazienki).

Nieruchomość przy ul. Szpitalnej 8 oznaczonej numerem geodezyjnym 3244/4 i 3245/3 zapisanej  w Księdze Wieczystej 33059 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

1. Powierzchnia :

-        Pomieszczenie nr 1 - pow. 41,62m2

-        Pomieszczenie nr 2 - pow. 58,51m2

-        Pomieszczenie nr 3 - pow. 94,91m2

-        Pomieszczenie nr 4 - pow. 14,53m2

Łączna powierzchnia: 209,57m2

2.    Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi: 8,00zł/m2 + podatek VAT  w wys. 23%

 

3.    Wadium do wpłaty w kwocie - 1.000,00 zł

 

Powierzchnia obejmująca obszar położony w Kościanie przy ul. Szpitalnej 8 w granicy działki o nr ewid. 3244/4 i 3245/3  przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Czynsz ustalony w wyniku przetargu będzie podlegał waloryzacji wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedniego, z dniem 1 stycznia każdego roku.

 

Do czynszu ustalonego w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Czynsz zawiera opłatę za media oprócz opłaty za energię elektryczną.

 

Czynsz nie zawiera:

 

 

  1. Opłaty za energię elektryczną, za którą Najemca będzie płacił wg wskazań podlicznika wg obowiązującej stawki dostawcy.

 

  1. Opłaty za wywóz nieczystości stałych, które Najemca zobowiązany jest wywozić na koszt własny.

 

  1. Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2018r.

w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie,
ul. Nacławska 84 pokój nr 1, o godzinie 1000.

 

Aby przetarg wyłonił najemcę, oferent winien zaproponować stawkę wyższą od wywoławczej nie mniej niż o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

 

Wadium w podanej wyżej kwocie wpłacić należy do dnia 23.01.2018r. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie 59 8666 0004 0101 3548 2000 0001.

 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od podpisania umowy najmu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż w terminie 3 dni, natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu najmu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,  a osoba reprezentująca osobę prawną bądź fizyczną winna okazać się stosownym pełnomocnictwem.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Przedmiotowe pomieszczenie będzie można oglądać do 23.01.2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Należy się jednak wcześniej umówić.

 

Szczegółowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Kościanie

tel. 65/ 512-04-77, 603 340 010

 

 

 

Kościan, dnia  05.01.2018r.

 

 

                                                                                          Dyrektor MOSiR Kościan

                                                                                              Przemysław Korbik