logo logo
logo bip
Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 
Muzeum Regionalnym im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie kieruje dyrektor. Dyrektor Muzeum sprawuje nadzór oraz kontrolę nad całokształtem pracy Muzeum.

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) nadzór i kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

Muzeum gromadzi zbiory dotyczące historii i współczesności miasta Kościana i ziemi kościańskiej z zakresu:
1) historii,
2) archeologii,
3) militariów,
4) sztuki,
5) etnografii,
6) numizmatyki,
7) filokartystyki,
8) kartografii,
9) fotografii.