logo logo
logo bip
Sprawozdanie finansowe za 2018

sprawozdanie finansowe za 2018

wprowadzenie do sprawozdnia za 2018

rachunek zysków i strat

zestawienie zmian w funduszu jednostki