logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Statut zatwierdzony 08.02.1012r.

Statut zatwierdzony 08.02.2012r.

Tekst ujednoilicony uchwały nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.03.2010r.

Tekst ujednolicony

Uchwała Nr XXXVIII/399/10

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych

przez Gminę  Miejską Kościan

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska  Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kościan zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.1.Ustala się odpłatność rodziców ( opiekunów prawnych ) za usługi świadczone w zakresie przekraczającym  wymiar określony w § 1 uchwały, obejmujące następujące zajęcia i czynności:

1) zajęcia opiekuńcze wspomagające rozwój umysłowy, ruchowy, emocjonalny i społeczny dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dziecka, w tym realizacja programów dotyczących w szczególności zdrowia emocjonalnego dzieci, adaptacji dzieci w środowisku, wspierania i rozwijania zdolności twórczych i talentów dzieci oraz wzajemnych relacji dzieci i rodziców, a także pomoc dziecku w czynnościach samoobsługowych ,

2) opieka nad dzieckiem przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć i po wyznaczanej   godzinie zakończenia zajęć.

3) Uchylony.

4) Uchylony.

5) Uchylony.

2. Opłata za jedną godzinę korzystania dziecka z zajęć i czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wynosi 0,20 % , a w ust.1 pkt 2 wynosi 0,83 % aktualnego wynagrodzenia minimalnego za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli realizacja usługi, o której mowa w ust.1 pkt 2 następuje poza godzinami pracy przedszkola określonymi w jego statucie, opłata za tą usługę za jedną godzinę wynosi 3,63 % aktualnego wynagrodzenia minimalnego za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Opłata za korzystanie dziecka z usług przez pół godziny stanowi połowę stawki godzinnej.

3. Uchylony.

4. Zwiększenie opłat będzie następowało z dniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§3.1. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kościan usług oraz odpłatności, o których mowa w § 2, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem , a rodzicem ( opiekunem prawnym ) dziecka.

2.Za wyżywienie dziecka jego rodzice ( prawni opiekunowie) wnoszą opłaty kalkulowane w każdej placówce odrębnie:

1) Uchylony.

2) stawka żywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup artykułów spożywczych zużywanych do przygotowania posiłków.

§ 4.1 Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wnoszenia co miesiąc opłat za zajęcia i czynności określone w § 2 ust.1 pkt 1oraz w § 3 ust.2 wg harmonogramu ustalonego na każdy rok kalendarzowy.

2. Opłaty za usługi , o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 wnosi się na koniec miesiąca, w którym korzystano z usług.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za świadczenia wymienione w §2 i §3 ust.2 za każdy drugi i kolejny dzień nieobecności dziecka, o ile o nieobecności dziecka jego rodzice lub opiekunowie skutecznie zawiadomią przedszkole najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w dniu poprzedzającym dzień, lub dni , za które nie ma być pobierana opłata.”

4. Wprowadza się obniżkę  opłat , o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dla dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wg następujących zasad:

1) 20 % obniżki za drugie dziecko z rodziny,

2) 30 % obniżki za trzecie i kolejne dzieci z rodziny.

§ 5.1.Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi może nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia na zajęcia dodatkowe realizowane przez różne podmioty świadczące nieodpłatne i odpłatne usługi dla dzieci takie, jak: rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna itp.

2.Zasady nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń oraz organizacji zajęć dodatkowych określa dyrektor z podmiotem świadczącym usługi w umowie cywilnoprawnej. Zasady korzystania z zajęć dodatkowych określa podmiot świadczący usługi.

§ 6.1. Postanowienia § 2 ust.1 pkt 1 uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kościan z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, na które Gminie Miejskiej Kościan przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Liczbę godzin zajęć przeprowadzanych w przedszkolu z dziećmi, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 7. Uchylony.

§ 8.Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XV /155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie z późniejszymi zmianami.

§11.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2010 r.

 

Opracowanie: Izabela Hoffmann

Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Ruszkiewicz

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XLI/424/10

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

Uchwała Nr XXXVIII/399/10

Uchwała XXX/356/05 Rady Miejskiej Kościana

 Uchwała  nr  XXX/ 356/ 05 Rady   Miejskiej   Kościana z  dnia 30 marca 2005r.

 w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XV/155/03. Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003 r.   w   sprawie zasad  funkcjonowania  i  trybu   korzystania  z usług  samorządowych  przedszkoli  w  mieście Kościanie.                             

Wysokość opłat za przedszkole w 2010r.

Wysokość opłaty  za przedszkole w roku 2010 wynosi odpowiednio

-          za 5 godzin z jednym posiłkiem ( śniadanie)                                   

     66,00 + wyżywienie  42,00 (śr.21 dni)                     razem   108,00

-          za 5 godzin z dwoma posiłkami (śniadanie, obiad) 

     105,00 + wyżywienie  77,70(śr.21dni)                     razem   184,70

-          za 10 godzin z trzema posiłkami                                                   

     158,00 + wyżywienie 84,00(śr.21 dni)                     razem   242,00

-          za 10 godzin z trzema posiłkami drugie dziecko z rodziny 

     126,00 + wyżywienie 84,00 (śr.21 dni)                    razem   210,00

 

Wysokość opłat za przedszkole określa uchwała nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r. dotyczącą zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowych Przedszkoli w mieście Kościanie

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010r. – ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.317,00.

 

W § 5 uchwały Rady Miejskiej Kościana w punkcie 2 i 3 określono zasady obliczania wysokości opłat za przedszkole :

1. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do

    przedszkola na 5 godzin dziennie pobiera się opłaty miesięczne wg

    następujących zasad:

    - korzystające z jednego posiłku (śniadanie)                                              5%

    - korzystające z dwóch posiłków (śniadanie, obiad)                                  8%

2. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do

    przedszkola powyżej 5 godzin dziennie pobiera się opłatę miesięczną wg

    następującej zasady

    - korzystające z trzech posiłków (śniadanie, obiad , podwieczorek)          12%

 aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna działania

1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz 425 z 1991r. z późniejszymi  zmianami /.
2. Uchwała nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie. 
3.Statut Samorządowego Przedszkola nr 1 przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 28.10.2009r.
 
 Statut
 
 
 
 
 

Uchwała Rady Miejskiej Kościana Nr XV/155/03

Uchwała Nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r.
w sprawie : zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie.