logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

Tekst ujednolicony uchwały nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25.03.2010r.

Tekst ujednolicony opłaty za przedszkole.docx

Uchwała Nr XLI/424/10 w sprawie zmiany uchwały NrXXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana

Uchwała Nr XLI/424/10

Uchwała w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gmine Miejska Kościan

Uchwała Nr XXXVIII/399/10

Uchwała nr XXX/ 356/ 05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 marca 2005r.

 Uchwała  nr  XXX/ 356/ 05 Rady   Miejskiej   Kościana z  dnia 30 marca 2005r.

 w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XV/155/03. Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003 r.   w   sprawie zasad  funkcjonowania  i  trybu   korzystania  z usług  samorządowych  przedszkoli  w  mieście Kościanie.       

Wysokość opłat za przedszkole w 2010r.

Wysokość opłaty  za przedszkole w roku 2010 wynosi odpowiednio

-          za 5 godzin z jednym posiłkiem ( śniadanie)                                   

     66,00 + wyżywienie 

-          za 5 godzin z dwoma posiłkami (śniadanie, obiad) 

     105,00 + wyżywienie 

-          za 10 godzin z trzema posiłkami                                                   

     158,00 + wyżywienie

-          za 10 godzin z trzema posiłkami drugie dziecko z rodziny 

     126,00 + wyżywienie

 

Wysokość opłat za przedszkole określa uchwała nr XV/155/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30.10.2003r. dotyczącą zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowych Przedszkoli w mieście Kościanie

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę .

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2009r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009r. – ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.317,00.

 

W § 5 uchwały Rady Miejskiej Kościana w punkcie 2 i 3 określono zasady obliczania wysokości opłat za przedszkole :

1. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do

    przedszkola na 5 godzin dziennie pobiera się opłaty miesięczne wg

    następujących zasad:

    - korzystające z jednego posiłku (śniadanie)                                              5%

    - korzystające z dwóch posiłków (śniadanie, obiad)                                  8%

2. Za usługi świadczone w stosunku do dzieci uczęszczających do

    przedszkola powyżej 5 godzin dziennie pobiera się opłatę miesięczną wg

    następującej zasady

    - korzystające z trzech posiłków (śniadanie, obiad , podwieczorek)          12%

 aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. / Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z póżniejszymi zmianami/.
2. Uchwała  Rady Miejskiej Kościana nr XV/155/03  z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług samorządowych przedszkoli w mieście Kościanie.
3.Statut Samorządowego Przedszkola nr 4 Misia Uszatka w Kościanie uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.02.2012r.