logo logo
logo bip
Zadania, stanowiska, uchwały

Zadania, stanowiska, uchwały.

Zadania
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przeszkolnego, koncentrującego się na:
a)  wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) umożliwieniu dzieciom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 
Stanowiska
1. Dyrektor                1 etat
2. Nauczyciele           10,28 etatów 
3. Główna księgowa    1/4 etatu
4. Inspektor do spraw kadr i płac  1/2 etatu
5.Intendentka             5/8 etatu
6.Pomoc kuchenna   2 etaty
7.Woźna oddziałowa   5,5 etatu
8.Konserwator - ogrodnik 1 etat  
9.Pomoc nauczyciela 2  etaty