logo logo
logo bip

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie

Podstawy prawne:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 249),
 3. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2018 r.poz.1878 ze zm.) i wydane na jej podstawie akty wykonawcze,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.)
 5. Statut Domu,
 6. Regulamin organizacyjny
 7. Program działalności Domu i plany pracy na każdy rok kalendarzowy.

O Nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. To placówka okresowego dziennego pobytu, w którym osoby mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek. Dom przeznaczony jest dla 36 uczestników powyżej 18 roku życia. Jest to placówka koedukacyjna, w całości finansowana z budżetu państwa. Działania Domu wspierane są przez opiekunów, członków rodzin oraz wolontariuszy. Każdy uczestnik ma przydzielonego asystenta prowadzącego, będącego członkiem zespołu wspierająco – aktywizującego.

Placówka mieści się w Kościanie przy ul. St. Szczepanowskiego 1  64-000 Kościan, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel. 65 5 12-44-58 lub tel. komórkowy 512-070-092

Celem Domu:

Jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności  społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zadania Domu

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom poprzez świadczenie odpowiednich specjalistycznych usług:

 1. udzielanie wsparcia społecznego,
 2. kształtowanie sprawności niezbędnych do codziennego życia poprzez prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, treningów umiejętności interpersonalnych, treningów spędzania czasu wolnego, treningów budżetowych,
 3. poradnictwo psychologiczne,
 4. opieka  psychiatryczna,
 5. kształtowanie umiejętności zdrowego stylu życia,
 6. zapobieganie nawrotom choroby,
 7. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, pomoc w sprawach socjalno- bytowych,
 8. praca z rodziną uczestnika,
 9. zapobieganie społecznej izolacji.

Otrzymanie grantu przez Gminę Miejską Kościan

Informujemy, iż Gmina Miejska Kościan otrzymała grant w łącznej kwocie 224 998,87 zł na wsparcie:

*     Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, z siedzibą w Kościanie, ul. S. Szczepanowskiego 1,

*      Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, z siedzibą w Kościanie, ul. S. Szczepanowskiego 1,

*      Spółdzielni Socjalnej Tutela, z siedziba w Kościanie, ul. Marciniaka 47

w ramach Projektu ?STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce?, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ? projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Pobierz - informacja o przyznaniu grantu