logo logo
logo bip
Podstawa prawna działania

"Wodociągi Kościańskie" Spółka z o.o. - Podstawa prawna działania

 Spółka działa na podstawie:
- aktu  założycielskiego spółki z dnia 17 grudnia 2012 roku,
- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448261,
- ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.);
- ustawy z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 45, poz. 236),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150)
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
- zarządzenia Nr 119/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.09.2015 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan,
- zarządzenie Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej,
- zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza miasta Kościan z dnia 28 czerwca w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółką z udziałem Gminy Miasta Kościan.

Załączniki:

1.Akt założycielski spółki  

2.Zmiana umowy spółki

3.Regulamin Rady Nadzorczej

4. Zarządzenie nr 119/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.09.2015 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan

5.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/15

6.Zarządzenie Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

7.Zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza miasta Kościan z dnia 28 czerwca w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółką z udziałem Gminy Miasta Kościan

Podstawa prawna działania cz. 2

 
Uchwała Nr XXXV/374/18
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23.08.2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościana 
 
Tekst w załączniku