logo logo
logo bip

Uchwała nr XV/177/20  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok