logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała budżetowa miasta Kościana na 2004r.

Uchwała Nr XX/200/04
Rady Miejskiej Kościana
   z dnia 29.01.2004 r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2004 r.
 
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4, 9, lit. “d" i “e", pkt.10, art.51, ust.1 i 2, art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.52, art.109, art.116, art.118, ust.1, art.124, ust.1, pkt.1-3 i 5-10 i ust.2-4, art.128, ust.2, pkt.1 oraz art.134 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r., Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości                                                    34.971.813
-    zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości                                                      36.022.113
-    zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
3. Z dochodów ustalonych w § 1, pkt. 1 przeznacza się kwotę  2.141.700 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.
 
4. Deficyt budżetu miasta wyniesie 1.050.300 i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego.
 
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.192.000 zł, które stanowi kredyt bankowy
    długoterminowy.
                 
6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie                                                                      2.141700
                z tego:
a) spłata pożyczek w kwocie                                                   804.500
  b) spłata kredytów w kwocie                                                   737.200
  c) wykup obligacji komunalnych                                            600.000
 
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Kościana na 2004 r. określa załącznik nr 3.
§ 2
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.950.987 - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
 
§3
Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w  kwocie  1.950.987 - zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
 
§ 4
Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie   82.400zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 5
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  86.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 6
Przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę  4.892.097 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków i źródła ich sfinansowania określa załącznik nr 8.
 
§ 7
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- dochody w kwocie                                                                                                          250.000 .
- wydatki w kwocie                                                                                                            250.000 .
 
§ 8
Określa się przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dotację podmiotową dla    przedszkoli samorządowych - zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 9
Określa się przychody i wydatki środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§ 10
Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1.579.000 . Wykaz dotacji przedstawia załącznik nr 11.
 
§ 11
Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie  501.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 12
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 13
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 105.825 .
 
 
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościana do:
1.    dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków, polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami  w ramach działów, w tym wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków na dotacje,
2.    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu miasta do łącznej wysokości   1.500.000 zł,
3.    zaciągania długu miasta do wysokości planowanych przychodów w budżecie z tytułu kredytów i pożyczek,
4.    zaciągania pozostałych zobowiązań do kwoty   360.000 zł,
5.    spłaty długu miasta, tj. przypadających do spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji oraz spłaty pozostałych zobowiązań.
6.    lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
 
§ 15
Ustala się, że odsetki bankowe od środków pieniężnych, zgromadzonych na środkach specjalnych miejskich jednostek budżetowych są przychodami tych środków specjalnych
 
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.
 
§ 17
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 
 
Lista wiadomości