logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

BUDŻET MIASTA KOŚCIANA NA 2008 ROK.

Uchwała Nr XVI/160/07 RMK z dnia 20.12.2007r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2008 rok. (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta Kościana w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta Kościana w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 4. Przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2008 roku. (*.pdf)
Załącznik nr 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 8. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku(*.pdf)
Załącznik nr 9. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych w 2008 roku(*.pdf)
Załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 11. Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 12. Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 13. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku (*.pdf)
Załącznik nr 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i waydatki na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (*.pdf)
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/160/07 RMK z dnia 20.12.2007 roku (*.pdf)
Lista wiadomości