logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

BUDŻET MIASTA KOŚCIANA NA 2009 ROK.

Uchwała nr XXV/266/08 RNK z dnia 30.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2009 rok z uzasadnieniem (*.pdf)
 
Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta Kościana w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta Kościana w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 6. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*.pdf)
Załącznik nr 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych narkomanii (*.pdf)
Załącznik nr 9. Przychody i rozchody budżetu Miasta Kościana w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 10. Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 11. Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 12. Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku(*.pdf)
Załącznik nr 13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku(*.pdf)
Załącznik nr 14. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku (*.pdf)
Załącznik nr 15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku (*.pdf)
 
 
Lista wiadomości