logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2011 ROK

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok (*pdf)
2. Załączniki
załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2011 roku
załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2011 roku
załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2011 roku
załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
załacznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku
załącznik nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środkó ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2011 roku
załącznik nr 7. Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2011 roku
załącznik nr 8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku
załącznik nr 9. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku dla Samorządowych Zakładów Budżetowych
załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku
załącznik nr 11. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku
załącznik nr 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku
załącznik nr 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
załacznik nr 14. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku
3. oblaśnienia do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok (*pdf)
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Koscian ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowycm oraz kolejnych latach cz.A
    Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach cz.B
Lista wiadomości