logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

BUDŻET GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN na 2011 ROK

Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2011 rok
Załączniki:
Załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2011 roku
Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2011 roku
Załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2011 roku
Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
Załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku
Załącznik nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2011 roku
Załącznik nr 7. Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2011 roku
Załącznik nr 8. Przychody i rozchody Gminy Miejskiej w 2011 roku
Załącznik nr 9. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku dla Samorządowych Zakładów Budżetowych
Załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku
Załącznik nr 11. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku
Załącznik nr 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 roku
Załącznik nr 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Załącznik nr 14. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku
Lista wiadomości