logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XX/201/12 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2013 ROK

Uchwała Nr XX/201/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok
Załączniki:
Załącznik nr 1 "Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan"
Załącznik nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku"
Załącznik nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2013 roku"
Załącznik nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
Załącznik nr 5 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku"
Załącznik nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi"
Załącznik nr 7 "Zadania majatkowe, których realizacja kończy się w 2013 roku"
Załącznik nr 8 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku
Załącznik nr 9 "Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2013 roku dla Samorządowych Zakładów Budżetowych"
Załącznik nr 10 "Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2013 roku"
Załącznik nr 11 "Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku"
Załącznik nr 12 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku"
Załącznik nr 13 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii"
Załącznik nr 14 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 roku"
Lista wiadomości