logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2015 ROK

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

2. Załączniki:

    Załącznik nr 1. Dochody budzetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku

    Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2015 roku

    Załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2015 roku

    Załacznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

    Załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku 

    Załącznik nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych śrdków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

    Załącznik nr 7. Wydatki majątkowe

    Załacznik nr 8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2015 roku

    Załącznik nr 9. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2015 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

    Załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2015 roku

    Załącznik nr 11. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

    Załącznik nr 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku

    Załącznik nr 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

    Załącznik nr 14. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2015 rok

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków  budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

    Rb 27S

    Rb 28S

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

   część A

   część B

Lista wiadomości