logo logo
logo bip
Uchwały Rady Miejskiej

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2017 ROK

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

2. Załączniki:

    załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku

    załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2017 roku

    załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2017 roku

    załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

    załącznik nr 5. Dochody zwiazane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państawa w 2017 roku

   załącznik nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

   załącznik nr 7. Wydatki majątkowe

   załącznik nr 8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku

   załącznik nr 9. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

   załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2017 roku

   załącznik nr 11. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

   załącznik nr 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku

   załącznik nr 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

   załącznik nr 14. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2017 rok.

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

         Rb 27S

         Rb 28S

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczegolnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

        Część A

        Część B

 

Lista wiadomości