logo logo
logo bip

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

2. Załączniki:

Załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku

Załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku

Załącznik nr 6. Wydatki majątkowe

Załącznik nr 7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku

Załącznik nr 8. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik nr 9. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2020 roku

Załącznik nr 10. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Załącznik nr 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku

Załącznik nr 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Załącznik nr 13. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2020 rok

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

Dochody

Wydatki

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Część A

Część B