logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o jedenastym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o szóstym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Kościanie przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Infromacja

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowych

OBWIESZCZENIE

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ

Informacja o przeprowadzaniu przetargów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) istnieje możliwość  przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przetargu w formie zdalnej, informacja o tym zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem przetargu, ze wskazaniem sposobu w jaki uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

W związku z powyższym osoby, które mają zamiar uczestniczyć w przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan zobowiązane są do śledzenie bieżących informacji i komunikatów na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie