logo logo
logo bip
Burmistrz Miasta Kościana ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.

Zarządzenie

Zadania z zakresu pomocy społecznej

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferty rozpatrzone negatywnie

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dokumenty realizacji zadania w terminie maksymalnie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

Załącznik nr 3 - harmonogram

Załącznik nr 4 - kalkulacja

Załącznik nr 5 - rezultaty