logo logo
logo bip
Plany i programy miejskie

Plany i programy miejskie

 

Lp.

Nazwa programu

Dokument

Data zakończenia

Programy społeczno-oświatowe

1.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025 

link

2025

2.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025 

link

2025

3.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2022-2024 

link

2024

4.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

link

2022

5.

Program współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi 

link

2022

6.

Pomoc Gminy Miejskiej Kościan w zakresie posiłków na lata 2019-2023

link

2023

 7. Wieloletni program osłonowy "Pomoc Gminy Miejskiej Kościan w zakresie posiłków" na lata 2019-2023  link  2023
8.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

link 2022
9. Program ,,Kościańska Karta Mieszkańca”. link bezterminowo

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

1.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana 

 

 

 

Aktualizacja planu na lata 2021-2027

link

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

link do aktualizacji

2027

2.

Programy ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r. 

link

2022

3.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2021 r. 

link

2021

4.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kościana na lata 2011-2032 

link

2032

5.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościana 

link cz. 1

link cz. 2

link cz. 3

link cz. 4

bezterminowo 

6.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich" sp. z o.o. na lata 2020-2023

link

2023

Programy inwestycyjne

1.

Wieloletni Plan Inwestycji Drogowych 

link

  bezterminowo

2.

Miejski Program Przebudowy i Remontów Chodników 

link

  bezterminowo

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

1.

Wizja strategiczna dla miasta Kościana 

link

załącznik

bezterminowo

 2. Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r.  link  2032
 3.  Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

 link

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 cz. 1

zał. nr 3 cz. 2

zał. nr 3 cz. 3

zał. nr 4 cz. 4

 
4.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana

uchwała

zał. nr 1

zał. nr 2.1

zał. nr 2.2

zał. nr 2.3

zał. nr 3
 bezterminowo
5.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2020-2024

link

2024

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021-2023  link  2023

Turystyka i zabytki

1.

Strategia Rozwoju Turystyki 

link cz. 1

link cz. 2

bezterminowo

2.

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Kościana na lata 2014-2017

link

2017

 3.  Gminna ewidencja zabytków 2014

link cz. 1

link cz. 2

 bezterminowo
Lista wiadomości