logo logo
logo bip

 

Komisja Budżetu i Finansów  

zakres działania: opiniowanie spraw związanych z budżetem miasta

 

1. Alicja Brzozowska - przewodnicząca komisji

2. Marcin Betlej

3. Konrad Garwoliński

4. Paweł Grodziski

5. Patryk Piasecki

6. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

 

Komisja Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska  

zakres działania m.in.: sprawy z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, zagospodarowania przestrzennego, realizacji inwestycji miejskich, budowy i utrzymania dróg i ulic w mieście, sprawy czystości miasta, zieleni i ochrony środowiska

 

1. Roman Talikadze - przewodniczący komisji

2. Gabriela Andrzejewska

3. Tomasz Bajstok

4. Marcin Betlej

5. Konrad Garwoliński

6. Małgorzata Igłowicz-Betlej

7. Mirosław Starosta


Komisja Spraw Społecznych  

zakres działania m.in.: sprawy oświaty, kultury, sportu, rekreacji, polityki społecznej i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

1. Gabriela Andrzejewska - przewodnicząca komisji

2. Zbigniew Bernard

3. Sławomir Kaczmarek

4. Zbigniew Majchrzak

5. Łukasz Naglik

6. Małgorzata Noskowiak

7. Dawid Olejniczak

8. Luiza Pluta

9. Wiktor Rudawski

10. Paweł Szajkowski

11. Magdalena Tomaszewska-Kubiak  

 

Komisja Rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 
 
1. Sławomir Kaczmarek  - przewodniczący komisji
 
2. Małgorzata Igłowicz-Betlej
 
3. Wiktor Rudawski
 
4. Mirosław Starosta
 
5. Roman Talikadze
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.
 
 
1. Patryk Piasecki - przewodniczący komisji
 
2. Tomasz Bajstok
 
3. Łukasz Naglik
 
4. Małgorzata Noskowiak
 
5. Luiza Pluta