logo logo
logo bip

 

RAMOWY PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA NA 2020 ROK

 

Luty

 1. Uchwalenie planów pracy komisji stałych i Rady Miejskiej na 2020 r.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - "Łazienki".
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawy bieżące.        

 

Marzec - Kwiecień

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
  w Kościanie.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kościanie.
 4. Ocena sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie
  i Straży Miejskiej w Kościanie za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2019 r.
 6. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich”.
 7. Sprawy bieżące.

 

Maj – Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 2. Sesja absolutoryjna.
 3. Sprawozdanie z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Uroczysta sesja inaugurująca Dni Kościana.
 5. Sprawy bieżące.

Lipiec – Sierpień

Przerwa urlopowa

Wrzesień – Październik

 1. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
 2. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2020.  
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Kościan.
 4. Informacja o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
 5. Sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”.
 6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 8. Sprawy bieżące.

 

Listopad – Grudzień

 1. Uchwalenie programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok.
 2. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2021.
 4. Sprawy bieżące.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady

 

                                                                                           Dawid Olejniczak