logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia stawek podatku od nieruchomości na 1995r.

VIII/86/94

 86

 

2.

określenia stawek podatku od środków transportowych na 1995r.

VIII/87/94

 87

 

3.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w 1995r.

VIII/88/94

 88

 

4.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1995r. za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

VIII/89/94

 89

 

5.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1995r.

VIII/90/94

 90

 

6.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Kościanie

VIII/91/94

 91

 

7.

nadania nazwy ulicy

VIII/92/94

 92

 

8.

zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

VIII/93/94

 93

 

9.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

VIII/94/94

 94

 

10.

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16.02.1993r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli samorządowych w mieście Kościanie

VIII/95/94

 95

 

11.

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

VIII/96/94

 96

 

12.

upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do wyrażania opinii dotyczących powierzonych zadań przez Wojewodę w zakresie dróg wojewódzkich na terenie miasta

VIII/97/94

 97

 

13.

wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kościana na 1994r. w zakresie dochodów i wydatków

VIII/98/94

 98

 

14.

rozdysponowanie rezerwy budżetowej w budżecie miasta Kościana na 1994r.

VIII/99/94

 99

 

15.

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

VIII/100/94

 100

 

16.

ustalenia diet przewodniczącego, radnych i członków komisji Rady Miejskiej Kościana

VIII/101/94

 101