logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Drogowej w Kościanie

XLVI/456/02

 456

 

2.

zmiany Uchwały nr XXXVIII/383/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22.11.2001r. w sprawie zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2002r.

XLVI/457/02

 457

 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2001r.

XLVI/458/02

 458

 

4.

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

XLVI/459/02

 459

 

5.

zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piłsudskiego, Gostyńskiej, Berwińskiego w Kościanie, obejmującej teren oznaczony symbolem: 55RO - teren upraw ogrodniczych bez prawa zabudowy (część działek nr 2564/1 i 2566/1) - na tereny zabudowy mieszkaniowej z możliwością realizacji usług nieuciążliwych

XLVI/460/02

 460

 

6.

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmującej teren oznaczony symbolem: F55EC - tereny urządzeń energetyki cieplnej - ciepłownia miejska (działki nr 3364/1 i 3364/3) - na tereny aktywizacji gospodarczej i komunikacji

XLVI/461/02

 461

 

7.

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmującej teren oznaczony symbolem: F29KS - tereny urządzeń komunikacji samochodowej (działka nr 3351) - na tereny aktywizacji gospodarczej

XLVI/462/02

 462

 

8.

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmującej teren oznaczony symbolem: F56UR - tereny rzemiosła (część działki nr 3364/5) - na tereny aktywizacji gospodarczej (rzemiosła, przemysłu, składów)

XLVI/463/02

 463

 

9.

zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana, obejmującej teren oznaczony symbolem: F35BK - tereny bazy gospodarki komunalnej, F48ZB - tereny bazy zieleni miejskiej - na tereny zabudowy mieszkaniowej, działalności gospodarczej i przemysłowej

XLVI/464/02

 464