logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 24.04.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościana oraz z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana

XIX/190/08

 190.pdf

2.

zatwierdzenia rocznego sprawozdana finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2007 r.

XIX/191/08

191.pdf 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie za 2007 r.

XIX/192/08

192.pdf 

4.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Kościanie za 2007 r.

XIX/193/08

193.pdf 

5.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie za 2007 r.

XIX/194/08

194.pdf 

6.

przeprowadzenia kontroli okresowej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie

XIX/195/08

 195.pdf

7.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XIX/196/08

196.pdf (1,13 MB) 

8.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XIX/197/08

197.pdf 

9.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XIX/198/08

198.pdf 

10.

przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

XIX/199/08

199.pdf 

11.

sprzedaży nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

XIX/200/08

200.pdf 

12.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie na zapleczu ul. Łąkowej

XIX/201/08

 201.pdf

13.

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Kościanie przy ul. Wojciecha Maya 15 oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu

XIX/202/08

202.pdf 

14.

nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Kościanie

XIX/203/08

203.pdf 

15.

zmiany Uchwały nr II/8/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana

XIX/204/08

204.pdf 

16.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego ,,Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność’’ opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’

XIX/205/08

205.pdf 

 

Lista wiadomości