logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 21.08.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych

XXI/219/08

219.pdf 

Uzasadnienie.pdf

Załącznik do uzasadnienia.pdf

2.

uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

XXI/220/08

 220.pdf

Załącznik

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2008 rok

XXI/221/08

221.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

4.

zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Kościanie

XXI/222/08

222.pdf 

5.

zmiany uchwały nr XX/206/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich placów zabaw dla dzieci i młodzieży

XXI/223/08

 223.pdf

6.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Na miejsca! Do życia gotowi! Start!” złożonego i wyłonionego w otwartym konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

XXI/224/08

 224.pdf

Lista wiadomości