logo logo
logo bip
2008

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 27.11.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

likwidacji jednostki budżetowej o nazwie ,,Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia w Kościanie’’

XXIV/249/08

249.pdf 

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XXIV/250/08

250.pdf 

3.

określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkowi ochotniczej straży pożarnej

XXIV/251/08

251.pdf 

4.

ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2009 rok

XXIV/252/08

252.pdf 

5.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XXIV/253/08

253.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

6.

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XXIV/254/08

254.pdf

7.

upoważnienia Kierownika Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie do przeprowadzenia inwestycji

XXIV/255/08

255.pdf

8.

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XXIV/256/08

256.pdf

Załącznik nr 1

9.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry

XXIV/257/08

257.pdf

Załącznik nr 1

10.

uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009

XXIV/258/08

258.pdf

11.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

XXIV/259/08

259.pdf

12.

zmiany Statutu Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie

XXIV/260/08

260.pdf

13.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu ,,Razem - możemy więcej’’ opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej’’, Działalnie 7.3 ,,Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji’’

XXIV/261/08

261.pdf

14.

zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana

XXIV/262/08

262.pdf

 

Lista wiadomości