logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościana

XIII/141/16

141

Plan PGN

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

 

2.

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

XIII/142/16

142

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3 cz.1

zał. nr 3 cz. 2

zał. nr 3 cz. 3

zał. nr 3 cz. 4

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.03.2016 r., poz. 2362
LINK

3.

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków

XIII/143/16

143

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2304
LINK

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy drodze krajowej nr 5

XIII/144/16

144

 

5.

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XIII/145/16

145

 

6.

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

XIII/146/16

146

 

7.

wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości od
PKP S.A.

XIII/147/16

147

 

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XIII/148/16

148

zał. nr 1

zał. nr 2

objaśnienia

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XIII/149/16

 

149

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

10.

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

XIII/150/16

150

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2305
LINK

11.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej
z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna

XIII/151/16

151

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2306
LINK

12.

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2016 r.

XIII/152/16

152

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2307
LINK

13.

uchylenia uchwały Rady Miejskiej Kościana dotyczącej określenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie

XIII/153/16

153

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 25.03.2016 r., poz. 2308
LINK

14.

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XIII/154/16

154