logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok

XV/163/16

  163  

 

2.

udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

XV/164/16

164

 

3.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 r.

XV/165/16

165

zal.1

zal.2

zal.3

 

4.

zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

XV/166/16

166  

 

5.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościan

XV/167/16

167  

 

6.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XV/168/16

        168

 

7.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XV/169/16

169  

zal.1

zal.2

objaśnienia

 

8.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XV/170/16

170

zal.1

zal.2

zal.3

zal.4

zal.5

zal.6

zal.7

zal.8  

 

9.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XV/171/16

171

 

10.

Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana

XV/172/16

172

 

11.

skargi dotyczącej działalności dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie

XV/173/16

  173  

 

12.

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

XV/174/16

  174  

 

13.

zmiany Uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

XV/175/16

175

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 16.06.2016 r., poz. 3861
LINK

14.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XV/176/16

176