logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

XVIII/191/16

191  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7341
LINK

2.

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XVIII/192/16

192  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7338
LINK

3.

opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r.

XVIII/193/16

193  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7340
LINK

4.

określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

XVIII/194/16

194  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7337
LINK

5.

określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i leśnym

XVIII/195/16

195  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7339
LINK

6.

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o. na lata 2017-2019

XVIII/196/16

196  

 

7.

określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XVIII/197/16

197  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7342
LINK

8.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XVIII/198/16

198
zal.1
zal.2
objaśnienia  

 

9.

zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

XVIII/199/16

199
zal.1
zal.2
zal.3
zal.4
zal.5
zal.6
zal.7
 zal.8  

 

10.

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

XVIII/200/16

200  

 

11.

zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

XVIII/201/16

201

 

12.

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

XVIII/202/16

202  

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7343
LINK

13.

porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Miastem Poznań dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

XVIII/203/16

  203

 

14.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościan przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

XVIII/204/16

  204

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7344
LINK

15.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

XVIII/205/16

  205

 

16.

utraty mocy uchwały nr XI/110/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XVIII/206/16

  206

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7345
LINK

17.

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

XVIII/207/16

  207

 

18.

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

XVIII/208/16

  208

 

19.

nadania nazwy osiedla

XVIII/209/16

  209

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.11.2016 r., poz. 7346
LINK

rozstrzygnięcie nadrzorcze Wojewody Wielkopolskiego (nieważność w całości)
LINK

20.

przystąpienia do realizacji projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do  Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

XVIII/210/16

  210