logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer i tekst uchwały

Uwagi

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XX/227/17

 

2.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

XX/228/17

 

3.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

XX/229/17

 

4.

porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan miejscowości z terenu Gminy Kościan

XX/230/17

 

5.

odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan

XX/231/17

 

6.

powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan

XX/232/17

 

7.

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

XX/233/17

 

8.

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

XX/234/17

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk.
z 25.01.2017 r., poz. 732
LINK

9.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XX/235/17
zal.1
zal.2
objaśnienia