logo logo
logo bip
Urząd Stanu Cywilnego

strona USC

 
  

Urząd Stanu Cywilnego

 

ul.  Bernardyńska 2, pokój nr 103 ( I piętro )

 

 

Kierownik:            Ewa Berus

                          tel. 501 97 66 07 

                          e-mail: soo@koscian.pl

 

 

Z-ca Kierownika Aneta Mierzyńska  

                          tel. 501 97 66 07 

                          e-mail: soo@koscian.pl

 

 

Pracownicy Biura:

Podinspektor Ewelina Pikosz

tel. 501 97 42 81

 

 

Podinspektor Adrianna Dworczak

tel. 501 97 42 81

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

 

Inspektor Mirosława Dominiczak  

tel. 501 97 57 28

 

 

Inspektor Renata Noskowiak   

tel.  501 97 57 28

 

 

 

 

Inspektor Paweł Smudziński   

tel.  501 97 57 28

 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności, dowodami osobistymi oraz sprawami związanymi z rejestracją stanu cywilnego. W tym:

rejestracja zdarzeń dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca). Transkrypcja i odtwarzanie aktów, sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie odpisów, prowadzenie spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska, organizowanie uroczystości związanych z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, .prowadzenie spraw związanych z ewidencja ludności (sprawy meldunkowe), prowadzenie rejestru wyborców oraz spraw związanych z wyborami, udzielanie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie miasta Kościana, poświadczanie życia osobom pobierającym renty zagraniczne, wydawanie zaświadczeń  na podstawie akt ewidencji ludności i dowodów osobistych, wydawanie dowodów osobistych, przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, oraz wydawanie kart wnioskodawcom.

 

< więcej - patrz Regulamin Organizacyjny>