logo logo
logo bip

                                                                                                          Kościan, dnia 18.09.2015 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza

równowartości kwoty 30000 euro

 

Znak sprawy : 26.26.2015

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego,

    64-000 Kościan, ul. Wrocławska 28b

2. Przedmiot zamówienia: dostawa książek z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla   

    dzieci.

    3. Szczegóły zamówienia: specyfikację techniczną zawiera załącznik nr 4 do zapytania

    ofertowego.

4. Termin wykonania zamówienia: 09.10.2015.

5. Okres gwarancji: - nie dotyczy

6. Warunki płatności: płatność przelewem

7. Inne wymagania: zawarte w załącznikach nr 2 i 3

8. Kryteria oceny ofert: kompleksowość oferty (ilość oferowanych pozycji określonych w   

    specyfikacji technicznej, nie mniejsza jednak niż 145  pozycji) - 60%; cena - 40%.

9. Sposób przygotowania oferty i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a) osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, ul. Wrocławska 28 b.

b) przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 28 b, 64-000 Kościan

c) w wersji elektronicznej na e-mail: mbp@koscian.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015 do godz. 14,00

10.Wybór oferenta nastąpi 25.09.2015 r. o godz.14,30. Informacja o wyborze zostanie umieszczona na   

     stronie BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 i 3: Oświadczenia

Załącznik nr 4: Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5: Projekt umowy

 

 

                                                                                                z up. Dyrektora MBP w Kościanie

                                                                                                      /-/    Hanna Kaczmarek

                                                                                              Kierownik Działu Zbiorów dla Dorosłych