logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty powyżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty- kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Kościana

Kościan, dnia 17 grudnia 2019 r.

BZP. 271.1.23.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej  Kościana  wybrano ofertę  ENEA S.A. ul. Górecka 1 , 60-201 Poznań za cenę 4 587 290,10 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 100 % cena

Razem

Kolejność

1.

ENEA S.A.

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

 

100,00

100,00

I

 

 

                                                                    z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                   /-/ Regina Mielcarek

                                                                  Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie

Kościan, 12.12.2019 r.

BZP.271.1.25.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie  ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” oraz wymiany opraw oświetleniowych ze sterownikami lokalnymi i słupów w ramach realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”, przyjęto ofertę firmy   ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G za cenę 167.413,47 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -płatność faktury/rachunku

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

 

 

Oferta odrzucona

2.

Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

 

51,48

 

40,00

 

91,48

 

III

3.

ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

4.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

59,55

 

40,00

 

99,55

 

II

5.

Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew

 

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

                                                                                                           

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Unieważnienie postępowania- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych - część II

Kościan, 27.11.2019 r.

BZP.271.1.22.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  polegającego na  zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  i gminnych  na terenie miasta Kościana.

część I - Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

część II - Zimowe utrzymanie chodników - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjne w pasie drogowym, oczyszczanie przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚC II

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się o unieważnieniu postępowania na w/w część.

 

Uzasadnienie prawne: art. 94 ust. 3 i  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843).

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15 listopada 2019 r. firma Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan zrezygnowała z podpisania umowy. Druga w kolejności oferta firmyREMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel z ceną 182.051,32 zł jest droższa od oferty firmy Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan o 45.030,44 zł i  przewyższa zaplanowane środki 15.157,00 zł. 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze ofert- zimowe utrzymanie dróg

Kościan, 08.11.2019 r.

BZP.271.1.22.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  polegającego na  zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  i gminnych  na terenie miasta Kościana.

część I - Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

część II - Zimowe utrzymanie chodników - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjne w pasie drogowym, oczyszczanie przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński ul. Bruszczewska 7, Przysieka Polska za cenę 171.720,00 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę firmy Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan za cenę     137.020,88 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel

 

45,16

 

40,00

 

85,16

 

 

II

2.

Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych