logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty powyżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie

Kościan, 12.12.2019 r.

BZP.271.1.25.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w Osiedlu Ogrody w Kościanie  ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody” oraz wymiany opraw oświetleniowych ze sterownikami lokalnymi i słupów w ramach realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan”, przyjęto ofertę firmy   ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G za cenę 167.413,47 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -płatność faktury/rachunku

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

 

 

Oferta odrzucona

2.

Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

 

51,48

 

40,00

 

91,48

 

III

3.

ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

4.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

59,55

 

40,00

 

99,55

 

II

5.

Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew

 

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

                                                                                                           

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Kościan, dnia 12 grudnia 2019 r.

BZP. 271.1.24.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie, wybrano ofertę firmy Despol-Net Sp. z o.o. sp. K. ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan za cenę 290 280,00  zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % okres gwarancji

Razem

Kolejność

1.

Despol-Net  sp. z o.o. Sp. K.

ul. Dworcowa 2

 64-000 Kościan

60,00

40,00

100,00

I

2.

ZETO S.A.

ul. Fredry 8a

60-967 Poznań

56,45

40,00

96,45

II

 

 

 

                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                             /-/ Regina Mielcarek

                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

 

Unieważnienie postępowania- zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych - część II

Kościan, 27.11.2019 r.

BZP.271.1.22.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  polegającego na  zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  i gminnych  na terenie miasta Kościana.

część I - Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

część II - Zimowe utrzymanie chodników - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjne w pasie drogowym, oczyszczanie przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚC II

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się o unieważnieniu postępowania na w/w część.

 

Uzasadnienie prawne: art. 94 ust. 3 i  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843).

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15 listopada 2019 r. firma Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan zrezygnowała z podpisania umowy. Druga w kolejności oferta firmyREMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel z ceną 182.051,32 zł jest droższa od oferty firmy Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan o 45.030,44 zł i  przewyższa zaplanowane środki 15.157,00 zł. 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze ofert- zimowe utrzymanie dróg

Kościan, 08.11.2019 r.

BZP.271.1.22.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  polegającego na  zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  i gminnych  na terenie miasta Kościana.

część I - Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

część II - Zimowe utrzymanie chodników - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjne w pasie drogowym, oczyszczanie przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński ul. Bruszczewska 7, Przysieka Polska za cenę 171.720,00 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę firmy Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan za cenę     137.020,88 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel

 

45,16

 

40,00

 

85,16

 

 

II

2.

Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa ul. Czempińskiej w Kościanie

Kościan, 04.11.2019 r.

BZP.271.1.21.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na    budowie ul. Czempińskiej w Kościanie, przyjęto ofertę Zakładu Instalacyjno Budowlanego Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek za cenę  1.364.851.29 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

 

50,80

 

40,00

 

90,80

 

IV

2.

Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

3.

MARDROG Maciej Kubacha ul. Bułgarska 10, Piechanin, 64-020 Czempiń

 

55,37

 

40,00

 

95,37

 

II

4.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

38,09

 

40,00

 

78,09

 

V

5.

Firma Usługowo Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35

64-100 Leszno

 

51,27

 

40,00

 

91,27

 

III

 

                                                                                                       z up. Burmistrza Miasta Kościana

  Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - udzielenie długoterminowego kredytu bankowego

Kościan, dnia 30 października 2019 r.

BZP. 271.1.19.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybieprzetargunieograniczonego na  udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 3.500.000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Miejskiej  Kościan  wybrano ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, ul. Aleje Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa  za  cenę 252 037,05 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 100 % cena

Razem

Kolejność

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

100,00

100,00

I

 

 

                                                                                                                      II Zastępca  Burmistrza

                                                                                                                      Miasta Kościana

                                                                                                                     /-/ Kinga Czarnecka

 

 

 

H.W.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Pułaskiego w Kościanie

 

Kościan, 16.10.2019 r.

BZP.271.1.18.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącegoprzebudowy oświetlenia w ul. Północnej oraz budowy oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”, przyjęto ofertę firmy  Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew za cenę 215.079,46 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

ZESTI FOS sp. z o.o.  05-140 Serock, Dębe 5G

 

53,38

 

40,00

 

93,38

 

II

2.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

--------------

 

-------------

 

-------------

Oferta odrzucona

3.

MAGELEKTRO Kaźmierczak sp. j. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

 

47,69

 

40,00

 

87,69

 

III

4.

Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi 47, 63-300 Pleszew

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

 

                                                                                                            

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa oświetlenia drogi oraz przebudowa placu w os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie

Kościan, 17.09.2019 r.

BZP.271.1.14.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego budowy oświetlenia drogi oraz przebudowy oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie, przyjęto ofertę firmy  SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las za cenę 167.116,78 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak ul. Chełmońskiego 28, 64-100 Leszno

 

50,76

 

8,00

 

58,76

 

III

2.

ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G

 

39,22

 

40,00

 

79,22

 

II

3.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

 

                                                                                                           

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

Kościan, dnia 17 września 2019r.

BZP.271.1.17.2019

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

                                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                        /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ul. Północnej oraz budowa drogi ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie

Kościan, 13.09.2019 r.

BZP.271.1.16.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego przebudowy ul. Północnej oraz budowy drogi - ul. Gen. K. Pułaskiego w ramach realizacji zadania "Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej", przyjęto ofertę firmy  INFRAKOM Kościan sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan za cenę  2.163.726,70 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

55,57

 

40,00

 

95,57

 

IV

2.

Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

 

53,65

 

40,00

 

93,65

 

V

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”- Gostyń sp. z o.o.,  63-800 Gostyń, Grabonóg 69 b

 

56,90

 

40,00

 

96,90

 

III

4.

„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie

 

57,01

 

40,00

 

97,01

 

II

5.

Konsorcjum Firm

LIDER PHU Bud-Bruk Ryszard Mielcarek ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

Członek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń.

 

 

 

 

51,82

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

91,82

 

 

 

 

VII

6.

INFRAKOM Kościan sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

7.

NODO sp. z o.o. ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

 

53,09

 

40,00

 

93,09

 

VI

 

 

 

                                                                                                            II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

                Kinga Czarnecka

 

Zawiadomienie o wyborze oferty- zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościańskim Kanałem Obry

  1. Zagospodarowanie terenów bulwaru w zakresie zieleni nad Kościańskim Kanałem Obry (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej, od ul. Strzeleckiej do kładki na Kościańskim Kanale Obry, od ul. Bączkowskiego do ul. Marcinkowskiego) w ramach realizacji projektu „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI” w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty - instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana

 

Kościan, dnia 30 sierpnia  2019 r.

BZP. 271.1.11.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”  wybrano  ofertę SANITO Sp. z o.o. Ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa za  cenę  4 795 813,77 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

wydłużony okres gwarancji na inwertery

 35 pkt

 

Ilość przyznanych  punktów

wydłużony okres gwarancji  na kolektory słoneczne

 5 pkt

Razem

Kolejność

1.

FlexiPower GROUP Sp.  Z o.o.. Sp. K

 ul. Majora Hubala 157

 95-054 Wola Zaradzyńska

59,76

35

5

99,76

II

2

HYMON ENERGY

Sp. z o.o. ul. Dojazd 16a

33-100 Tarnów

55,00

35

5

95,00

III

3.

SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476

 02-884 Warszawa

60

35

5

100,00

I

 

H.W.

 

                                                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                              /-/ Regina Mielcarek

                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych

 

 

Unieważnienie postępowania - przebudowa oświetlenia w ul. Północnej oraz budowa oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie.

Kościan, 29.08.2019 r.

BZP.271.1.15.2019

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) zawiadamia się o unieważnieniu postępowaniao zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę oświetlenia w ul. Północnej oraz budowę oświetlenia w ul. Gen. K. Pułaskiego w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”.

 

Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. z  2018 r.  poz. 1986  ze zmianami).                        

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu zostały złożone oferty firm:

  1. ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G za cenę 243.755,55 zł
  2. Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak ul. Chełmońskiego 28, 64-100 Leszno za cenę 201.280,18 zł.

Zamawiający na w/w robotę budowlaną przeznaczył kwotę w wysokości  130.00,00złW związku z powyższym unieważniono postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty -budowa drogi w os. Konstytucji 3 Maja ( łącznik pomiędzy ul. Poznańska a Północną ) w Kościanie

Kościan, 20.08.2019 r.

BZP.271.1.13.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na    budowie drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną) w Kościanie, przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41 a, 64-234 Przemęt za cenę 1.209.357,39 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

 

48,73

 

40,00

 

88,73

 

IX

2.

Zakład Drogowo Budowlany

NOJAN Jan Nowak

Ul. Gorzelniana 7

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

 

59,64

 

 

40,00

 

 

99,64

 

 

III

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR

Zygmunt Marszałek

Nowa Wieś

Ul. Przemęcka 41a

64-234 Przemęt

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

 

 

I

4.

IZBRUK

Maciej Rybicki

Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59

 62-404 Ciążeń

 

 

55,24

 

 

40,00

 

 

95,24

 

 

VII

5.

Usługi Sprzętem Budowlanym

Krzysztof Rogala

Sobiałkowo  140

63-910 Miejska Górka

 

 

50,39

 

 

40,00

 

 

90,39

 

 

VIII

6.

P.U.H. BUD-BRUK

Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7

64-020 Czempiń

 

 

58,45

 

 

40,00

 

 

98,45

 

 

VI

7.

Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak

Ul. Narutowicza 4

64-000 Kościan

 

 

58,85

 

 

40,00

 

 

98,85

 

 

V

8.

Konsorcjum firm:

Lider -DROGTRANZ Sp. z o.o.

 ul. W. Witosa

56-200 Góra

Partner MI-DAN Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1 A 50-518 Wrocław

 

 

 

 

 

59,84

 

 

 

 

 

40,00

 

 

 

 

 

99,84

 

 

 

 

 

II

9.

PLENERBUD GRZEGORCZYK

 Sp. Jawna

Ul. Wiklinowa 28

Kamionki 62-023 Gądki

 

 

48,67

 

 

40,00

 

 

88,67

 

 

X

10.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

 

59,14

 

40,00

 

99,14

 

IV

 

 

II Zastępca Burmistrza

    Miasta Kościana

    Kinga Czarnecka