logo logo
logo bip
Informacja o wyborze oferty powyżej 30 000 EURO

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.04.2020 - utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, 02.04.2020 r.

BZP.271.1.4.2020

 

 

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) związku z rezygnacją z podpisania umowy firmy CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542, przyjęto  najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, ofertę Firmy KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna , ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan za cenę 225.485,39 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium `

100 % cena

 

Kolejność ofert

 

1.

ELDI Sp. z o.o. ul. Szlak nr 77, lok. 222, 31-153 Kraków

 

 

Oferta odrzucona

 

2.

JAK-BUD Jakub Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 20 I, 62-510 Konin

91,76

II

 

3.

KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 , 62-510 Konin

43,86

IV

4.

 

CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

 

Odmowa podpisania umowy

5.

Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

85,54

III

6.

KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

100,00

 

I

 

 

Burmistrz Miasta Kościana

        Piotr Ruszkiewicz

Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie.

Kościan, 31.03.2020 r.

BZP.271.1.3.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego przebudowy ul. Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie, przyjęto ofertę firmy   Usługowo Handlowej „SOB -BRUK” Adam Sobiech Os. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan za cenę 849.300,53 zł

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -płatność faktury/rachunku

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane  „BRUKPOL”  S.C.

Piotr, Adam Kulczyk

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

 

 

59,30

 

40,00

 

99,30

 

II

2.

F.U.H.  „BUD-BRUK”

Ryszard Mielcarek

ul. Wybickiego 7

64-020 Czempiń

 

56,91

 

40,00

 

96,91

 

III

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „KAJA”

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392

61-441 Poznań

 

50,00

 

40,00

 

90,00

 

VI

4.

Firma Usługowo Handlowa

„SOB -BRUK”

Adam Sobiech

Os. Jagiellońskie 15/10

64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

5.

FSK BRUK

Krystian Miś

Ul. Lipowa 58

64-100 Wijewo

 

50,65

 

40,00

 

90,65

 

V

6.

PLENERBUD Grzegorczyk

Spółka Jawna

62-023 Gądki Kamionki

 

48,56

 

40,00

 

88,56

 

VII

7.

DROGTRANZ Sp. z o.o. ul. Witosa 8

56-200 Góra

 

46,91

 

40,00

 

86,91

 

VIII

8.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

 

54,82

 

40,00

 

94,82

 

IV

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta Kościana

Piotr Ruszkiewicz

Zawiadomienie o wyborze oferty na mechaniczne profilowanie dróg

                                                                                                                                                                                                                    

BZP.271.1.6.2020                                                                                                                                    

                                                                                                                                 Kościan, 25.03.2020 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na mechaniczne profilowanie dróg gruntowych i dróg  gruntowych  wzmocnionych gruzem ceglano-betonowym z ewentualnym uzupełnieniem – odziarnieniem nawierzchni na terenie miasta Kościana.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.) informuje się, że przyjęto ofertę  za cenę 186 584,85 zł.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

P.H.U.T. Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1a, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,0

 

I

                                                                                                                           Z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                      /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                               Kierownik Biura Zamówień  Publicznych

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

Kościan, 18.03.2020 r.

BZP.271.1.4.2020

 

 

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego utrzymania czystości pomieszczeń  o powierzchni 5 064,01 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto  oferty firmy CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań za cenę 219.794,85 zł

                 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów - kryterium `

100 % cena

 

Kolejność ofert

 

1.

ELDI Sp. z o.o. ul. Szlak nr 77, lok. 222, 31-153 Kraków

 

 

Oferta odrzucona

 

2.

JAK-BUD Jakub Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 20 I, 62-510 Konin

 

89,44

 

III

3.

KOR-BUD Albert Budziński Wola Podłężna, ul. Rudzicka 10 , 62-510 Konin

42,75

 

V

4.

 

CLAR SYSTEM S.A. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań

100,00

I

5.

Zakład Usług Porządkowych Katarzyna Biała ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

83,39

IV

6.

KOSS Spółdzielnia Socjalna Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

97,48

 

II

 

 

 

II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana

Kinga Czarnecka

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Składowej i Gostyńskiej w Kościanie

Kościan, dnia 16 marca 2020 r.

BZP. 271.1.2.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej

i Gostyńskiej do istniejącej studni położonej na skrzyżowaniu ulic: Gostyńskiej

i Topolowej w Kościanie wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8, 64-020 Czempiń za  cenę 214 020,00 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Razem

Kolejność

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane  BRUKPOL S.C.

 Piotr, Adam Kulczyk, Strzelce Wielkie 81 c

 63-820 Piaski

51,43

40,00

91,43

II

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8

64-020 Czempiń

60,00

40,00

100,00

I

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 

AQA-BUD

Marian Szczepaniak

ul. Graniczna 1

 83-800 Gostyń

51,37

40,00

91,37

III

 

                                                                  II Zastępca  Burmistrza

                                                                   Miasta Kościana

                                                                /-/ Kinga Czarnecka

 

H.W.

 

Unieważnienie postępowania - utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach

Kościan, 28.02.2020 r.

BZP.271.1.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się o unieważnieniu postępowaniao zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych  i wojewódzkich w mieście Kościanie.

 

Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. z  2019 r.  poz. 1843).                        

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu została złożona oferta firmy: REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel za cenę 1.786.782,60 zł,

Zamawiający na w/w usługę przeznaczył kwotę w wysokości  640.00,00złW związku z powyższym  unieważnienia się postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia o 1.146.782,60 zł.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych