logo logo
logo bip

Kościan, 15.04.2020 r.

BZP.271.1.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA DLA CZ. II

 

Na podstawie   art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej   w mieście Kościanie część II -  pielęgnacja zieleńców miejskich oraz dostawia, sadzenie i pielęgnacja kwiatów na rabatach, w wazach, wieżach, skrzynkach i konstrukcjach kwietnikowych w mieście Kościanie.

 

Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. z  2019 r.  poz. 1843).                        

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu na część II  złożono 2 oferty firmy: po dokonaniu oceny ofert najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel za cenę 401.518,20 zł,

Zamawiający na w/w usługę przeznaczył kwotę w wysokości  356.426,90  W związku z powyższym unieważnienia się postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych