logo logo
logo bip

Kościan, 28.02.2020 r.

BZP.271.1.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie  art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się o unieważnieniu postępowaniao zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych  i wojewódzkich w mieście Kościanie.

 

Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1  pkt 4 ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. z  2019 r.  poz. 1843).                        

Uzasadnienie faktyczne- W postępowaniu została złożona oferta firmy: REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel za cenę 1.786.782,60 zł,

Zamawiający na w/w usługę przeznaczył kwotę w wysokości  640.00,00złW związku z powyższym  unieważnienia się postępowanie z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia o 1.146.782,60 zł.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych