logo logo
logo bip

Kościan, 08.11.2019 r.

BZP.271.1.22.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  polegającego na  zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  i gminnych  na terenie miasta Kościana.

część I - Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

część II - Zimowe utrzymanie chodników - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej chodników i ścieżek rowerowych, działania interwencyjne w pasie drogowym, oczyszczanie przejść dla pieszych, wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie parkingów strefy płatnego parkowania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Komunalnych DRO-KOM Maciej Wolsztyński ul. Bruszczewska 7, Przysieka Polska za cenę 171.720,00 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Śmigiel

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II  POSTĘPOWANIA

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) zawiadamia się, że przyjęto    ofertę firmy Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan za cenę     137.020,88 zł

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

- 40% -termin płatności rachunku/faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

REMLI Anna Majewska ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-030 Śmigiel

 

45,16

 

40,00

 

85,16

 

 

II

2.

Ogród Max Handel i Usługi Maciej Kaczmarek ul. Kościańska 87, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

z up. Burmistrza Miasta Kościana

Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych