logo logo
logo bip

Kościan, 17.09.2019 r.

BZP.271.1.14.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. , poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  dotyczącego budowy oświetlenia drogi oraz przebudowy oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie, przyjęto ofertę firmy  SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las za cenę 167.116,78 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

Instalatorstwo Elektryczne Piotr Tomczak ul. Chełmońskiego 28, 64-100 Leszno

 

50,76

 

8,00

 

58,76

 

III

2.

ZESTI FOS sp. z o.o. 05-140 Serock , Dębe 5G

 

39,22

 

40,00

 

79,22

 

II

3.

SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o. ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

 

 

 

                                                                                                           

z up. Burmistrza Miasta Kościana

               Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych