Kościan, dnia 16 marca 2020 r.

BZP. 271.1.2.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  na budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Składowej

i Gostyńskiej do istniejącej studni położonej na skrzyżowaniu ulic: Gostyńskiej

i Topolowej w Kościanie wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8, 64-020 Czempiń za  cenę 214 020,00 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Razem

Kolejność

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane  BRUKPOL S.C.

 Piotr, Adam Kulczyk, Strzelce Wielkie 81 c

 63-820 Piaski

51,43

40,00

91,43

II

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak, ul. Fl. Marciniaka 8

64-020 Czempiń

60,00

40,00

100,00

I

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 

AQA-BUD

Marian Szczepaniak

ul. Graniczna 1

 83-800 Gostyń

51,37

40,00

91,37

III

 

                                                                  II Zastępca  Burmistrza

                                                                   Miasta Kościana

                                                                /-/ Kinga Czarnecka

 

H.W.